دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی- چکیده مقالات
Mehregani Mehregani
Mehregani

 


« ضربی »؛ اصطلاحی نه چندان دقیق و روشن
بابک خضرائی

چکیده

اصطلاح «ضربی» نزد موسیقی‌دانان، معانی متفاوتی داشته است. این اصطلاح گاه به مفهوم کلی آهنگ‌هایی است که متر مشخص دارند. برخی دیگر آن را آهنگ‌های متریکی می‌دانند که به طور بداهه اجرا می‌شوند و گاه منظور از این اصطلاح آهنگ‌های متریکی بوده که در قالب پیش‌درآمد، چهارمضراب، تصنیف و رنگ نیستند. به هرحال می‌توان گفت هرگونه کلیت دادن یا محدود کردن اصطلاح ضربی به دیدگاه افراد بستگی داشته است اما شرط لازم برای آن که آهنگی را «ضربی» خواند آن است که متریک باشد.

کلیدواژه‌‌ها
قطعه، ضرب، ضربی، متریک، بداهه


Home
AboutUs
Submission
ContactUs