دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی- چکیده مقالات
Mehregani Mehregani
Mehregani

 


تکیه‌ها در شعر فارسی و جایگاه آنها در تلفیق شعر و موسیقی
روح الله شیرمحمد

چکیده

این مقاله به بررسی تکیه‌های کلام در زبان فارسی پرداخته است و اینکه در تلفیق شعر و موسیقی تکیه‌های کلام چگونه ادا می‌شوند؟ از آن جایی که زبان فارسی و اشعار فارسی از لحاظ معنایی بستگی بسیار زیادی به تکیه‌های کلام دارند، این بحث از مقوله‌های اصلی در بررسی‌های مربوط به تلفیق شعر و موسیقی است. در این پژوهش که بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر کارشناسی ارشد است، جای تکیه‌ها در اشعار گوشه‌هایی از دستگاه شور ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت مشاهده می‌شود که چگونه عناصر موسیقایی همچون هجاهای صوتی و کشش‌ها در تلفیق شعر و موسیقی در راستای ادای تکیه‌های کلام قرار دارند و از این طریق معنای حقیقی شعر انتقال می‌یابد. نتیجه این که هجاهایی که در شعر دارای تکیه هستند، با کشش بیشتر یا قرار گرفتن هجاهای صوتی در نقش عناصر تزئینی و نیز رعایت شدن وزن شعر به طور طبیعی تکیه‌های آن‌ها ادا می‌شود.

کلیدواژه‌ها
تکیه، شعر فارسی، تلفیق شعر و موسیقی


Home
AboutUs
Submission
ContactUs