دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی- چکیده مقالات
Mehregani Mehregani
Mehregani

 


نظری برمقوله‌ی انتخاب شعردرتلفیق شعر و موسیقی
روح الله شیرمحمد

چکیده

این مقاله به بررسی بحث انتخاب شعر برای تلفیق شعر و موسیقی در موسیقی ایرانی می‌پردازد. به این مسئله پرداخته می‌شود که آیا برای هماهنگ کردن موسیقی با شعر در موسیقی قدیم ایران آدابی وجود داشته است؟ و آیادر موسیقی آوازی اساتید 100 سال اخیر ایران این مسئله مورد نظر بوده است؟ در نهایت این مسئله از جنبه‌های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. وزن شعر و هماهنگی آن با موسیقی و هماهنگی بین معنا و احساس در شعر و موسیقی جنبه‌های مورد بررسی هستند. در این راستا نمونه‌هایی از آثار دو استاد بزرگ طاهرزاده و عبدالله دوامی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد برای تلفیق شعر و موسیقی باید به لزوم هماهنگی شعر و موسیقی از دو منظر وزن و احساس در قطعات موسیقی و اشعار توجه کرد.

کلیدواژه‌ها
شعر، انتخاب شعر، تلفیق شعر و موسیقی

 


Home
AboutUs
Submission
ContactUs