دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی- چکیده مقالات
Mehregani Mehregani
Mehregani

 


تحلیل خودکار شباهت ملودیک؛ مروری بر روش‌ها و بنیان‌ها
مرجان خیراللهی

چکیده

شباهت ملودیک یکی از مهم‌ترین روش‌های امروزی مطالعه‌ی قطعات موسیقی به‌ویژه برای بازیابی اطلاعات و مرتبط با الگوریتم‌های جستجوگری است که از یک سو به کاربران برای یافتن آهنگ‌های مورد نظرشان کمک می‌کنند و از سوی دیگر به شرکت‌های حافظ حقوق معنوی یاری می‌رسانند تا بتوانند در شرایط آرمانی هر گونه سرقت هنری را ردیابی کنند. علاوه بر این دو کاربرد که مربوط به دنیای ذخیره و بازیابی اطلاعات و تکنیک‌های پاسداری از حقوق معنوی است، موسیقی‌شناسی (به خصوص شاخه‌های رایانه‌ای) از این روش‌ها برای تجزیه و تحلیل کارگان‌های بزرگ و کشف روابط پنهان آنها بهره می‌گیرد. مقاله‌ی حاضر به بررسی بنیان‌ها، اهم روش‌ها و فنون توسعه‌داده شده بر اساس آنها برای تشخیص مشابهت الگوهای ملودیک در ماده‌ی موسیقایی رمزگذاری شده (و نه با تحلیل صوتی یک آهنگ) می‌پردازد و پژوهش‌های تاثیرگذار را بررسی می‌کند و خلاصه‌ای از روش‌هایشان را شرح می‌دهد. افزون بر این از آنجا که تا زمان انجام این پژوهش به ندرت تحقیقات رایانه‌ای بر موسیقی ایرانی انجام شده بود به ناگزیر کلیه‌ی پژوهش‌های دستی انجام شده که ردی از ایده‌ی مشابهت (در بعد ملودی یا ریتم) در آنها به چشم می‌خورد بسته به اهمیت و تاثیرگذاری مورد بررسی قرار گرفته و شرح داده شده‌اند.

کلیدواژه‌ها
شباهت ملودیک، خوشه‌بندی موسیقی، ساختار ملودیک-ریتمیک (دستگاه‌های موسیقی ایران).

 


Home
AboutUs
Submission
ContactUs