دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی- چکیده مقالات
Mehregani Mehregani
Mehregani

 

موسيقي نظامي دوره پارتيان به روايت منظومه ويس و رامين
مهشید فراهانی
چکیده

در مطالعه موسیقی دوره های پیش از اسلام منابع گوناگونی باید مورد بررسی قرار گیرد. یکی از این منابع در مورد موسیقی دوره اشکانی منظومه ویس و رامین است که فخرالدين اسعد گرگاني بين سالـهاي 432 و 446 ه.ق آن را بر اساس یک متن پهلوی به زبان فارسی به نظم در آورده است. این منظومه نیز پیش از این دستمایه تحقیقاتی در مورد ناشناخته های روسوم و آداب و کلمات پهلوی قرار گرفته است. درمقاله حاضر تلاش بر آن است تا از میان بیت های شعر از موسیقی و سازهای دوره اشکانی برداشتی نزدیک به واقعیت برداشت نمود. موسیقی در این منظومه در دو گروه کلی قابل بحث است موسیقی رزمی و موسیقی بزمی و در میان ابیات نام سازهای مورد استفاده در هر دو گونه موسیقی نیز قابل مطالعه می باشد.
 
کلمات کلیدی
موسیقی اشکانی، ویس و رامین، موسیقی رزمی، موسیقی بزمی


Home
Abou/tUs
CallForPApers
ContactUs