دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی- فهرست
Mehregani Mehregani
Mehregani

 

 
  فهرست
2 سخن نخست
4 نرگس ذاکرجعفری بررسی سازهای زهی مقیّد در رسالات عبدالقادر مراغی
23 آروین صداقت‌کیش جلیل شهناز و چهارمضراب
39 مهشید فراهانی موسيقي نظامي دوره پارتيان به روايت منظومه ويس و رامين
40 آروین صداقت‌کیش، الهام آهوخش سایه روشن تاریخ موسیقی ما
53 کیوان فرزین چهارمضراب
     

Download PDF

Home
AboutUs
Submission
ContactUs