دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی- فهرست
Mehregani Mehregani
Mehregani

 
شماره 2- پاییز و زمستان 1389
 
  فهرست
2 سخن نخست
5 آروين صداقت‌كيش در جستجوی ریشه‌های آریستوگزنوسی اندیشه‌ی موسیقایی فارابی
18 نرگس ذاکرجعفری بررسی عود از جنبه‌ی ریخت‌شناسی در رسالات موسیقی قدیم ایران
34 بابک خضرائی « ضربی »؛ اصطلاحی نه چندان دقیق و روشن
40 روح الله شیرمحمد تکیه‌ها در شعر فارسی و جایگاه آنها در تلفیق شعر و موسیقی
53 لارنس د.لُب (ترجمه‌ی ناتالی چوبینه) موسیقی‌دانان یهودی و موسیقی فارس
     

Download PDF

Home
AboutUs
Submission
ContactUs