دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی- فهرست
Mehregani Mehregani
Mehregani

 
شماره 3- بهار و تابستان 1390
 
  فهرست
2 سخن نخست
5 یادداشت
6 ماهورانه
9 روح الله شیرمحمد نظری برمقوله‌ی انتخاب شعردرتلفیق شعر و موسیقی
18 نرگس ذاکر جعفری بررسی سازهای زهی مطلق در رسالات عبدالقادر مراغی
35 محمدرضا شرایلی شرحی بر محتوا و روش کار در ژورنال صفحه سنگی
     

Download PDF

Home
AboutUs
Submission
ContactUs