دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی- فهرست
Mehregani Mehregani
Mehregani

 
شماره 4- بهار و تابستان 1391
 
  فهرست
2 سخن نخست
مقالات
نرگس ذاکر جعفری بررسی سازهای بادی در رسالات عبدالقادر مراغی
23 مرجان خیراللهی تحلیل خودکار شباهت ملودیک؛ مروری بر روش‌ها و بنیان‌ها
38 آروین صداقت‌کیش نقش تکرار تماتیک و درآمیختگی نقش‌مایه‌های ملودیک در ساختمان فرم مقدمه‌ی بیداد مشکاتیان
بخش ویژه
60   یادداشت: یکصد سال نغمه‌نگاری ردیف
62 بابک خضرائی تلاش برای بازخوانی تصنیفی از صفی‌الدین ارموی
68 بهروز مبصری فهرست صفحه‌های دارای نام یکی از دستگاه‌ها یا گوشه‌ها در ضبط‌های اولیه
نقد
79 آروین صداقت‌کیش کتابی برای آموزش تحلیل دانشورانه‌ی اثر موسیقایی

Download PDF

Home
AboutUs
Submission
ContactUs