دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی- فهرست
Mehregani Mehregani
Mehregani

 
شماره 6- بهار و تابستان 1392
 
  فهرست
2 سخن نخست
  مقالات
5 نرگس ذاکرجعفری پیشینه ی تنبک در تاریخ موسیقایی ایران (دوره های ایلخانی تا پایان صفوی)
26 پویا سرایی چالش مفهوم «موسیقی دستگاهی» در مطالعات زیبایی شناختیِ موسیقی ایران
37 عبداله عبدی ارایه الگویی از ریتم تصادفی با وزن متغیر در موسیقی با استفاده از دنباله های ریاضی
52 تئودور آدورنو درباره‌ی مسئله‌ی آنالیز موسیقی
72 سعید یعقوبیان کتابی در اقتصاد موسیقی
  Table of Contents
2 Editorial Note
Articles
5 Narges Zaker ja’fari History of the Tonbak in Persian Music (from Ilkhanid to the End of Safavid Dynasty)
26 Pouya Sarai The Challenge of Concept of Dastgāhi Music in Aesthetics Studies
37 Abdollah Abdi A Musical Random Rhythm with Variable Meters Using Number Sequences
52 T.W. Adorno On the Problem of Musical Analysis
72 Saeed Yaghoubian Book Review: Music Economy, The Process of Producing, Marketing and Selling Musical Products (Overview of Iran Musical Economic System), by Mohammad Reza Azadehfar
83   Abstracts

Download PDF

Home
AboutUs
Submission
ContactUs